Privacy Policy

Ochrana údajov týkajúcich sa užívateľov našej web stránky www.obchodnaulica.skwww.obchodnaulicaaokolie.sk, je pre nás najvyššou prioritou. Z toho dôvodu vynakladáme veľké úsilie, aby sme Vám pomohli, cítiť bezpečne, v prípade že nám poskytujete Vaše osobné údaje pri využívaní našich  webových stránok. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú pravidlá a rozsah spracovania Vašich osobných údajov, Vaše práva a naše povinnosti a zodpovednosti ako Prevádzkovateľa.

Prijali sme účinné technické a organizačné opatrenia, podľa nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov – 2016/679 (GDPR), aby sme tak zabezpečili vysokú úroveň ochrany spracovávaných osobných údajov a tieto údaje zabezpečili proti neoprávnenému prístupu.

 

Prevádzkovateľ

Trust Solutions s.r.o, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  oddiel Sro, vložka č. 54674/B, so sídlom Vysoká 26, 811 06 Bratislava, IČO: 44 414 196 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“).  

 

Účel spracovania osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje užívateľov webstránky  za účelom riadneho plnenia záväzkov z  kúpnych zmlúv uzatvorených cez internetový obchod  vedený na stránke obchodnaulicaaokolie.sk (ďalej len „E-shop“). To znamená také údaje, ktoré sú potrebné najmä pre:

–       Uzatvorenie kúpnej zmluvy

–       Vysporiadanie obchodu

–       Dodávku tovaru objednaného Užívateľom

–       Užívateľa, aby si uplatniť svoje spotrebiteľské práva, ktoré mu prislúchajú (napr. právo na odstúpenie od zmluvy, právo na reklamáciu tovaru).

 • Ak ste súhlasili s tým, aby Vám boli doručované informácie o nových produktoch a špeciálne ponuky, Prevádzkovateľ spracováva Vaše údaje za účelom zaslania obchodných informácií o činnostiach (ďalej len „Priamy marketing“) Smart City Hub, Obchodná ulica a Obchodná ulica Coffee.
 • Ak ste zaslali otázku prostredníctvom kontaktného formulára.

 

Typ údajov

Trust Solutions s.r.o. spracováva nasledovné osobné údaje, ktoré sú potrebné na:

 

ONLINE NÁKUP, OBJEDNANIE SLUŽIEB

Využitie osobných údajov

Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vášho online nákupu na stránke http://www.obchodnaulicaaokolie.sk/eshop/ spracovaním vašich objednávok a vrátení tovaru prostredníctvom našich online služieb a na posielanie oznámení o stave doručenia alebo v prípade akýchkoľvek problémov s doručením vášho tovaru.
Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vašich platieb.
Vaše údaje použijeme aj na spracovanie sťažností a záručných záležitostí produktov. Vaše osobné na potvrdenie vašej adresy u externých partnerov.

V prípade stránky www.obchodnaulicaaokolie.sk/smartcityhub/ sa Vaše údaje spracúvajú na objedanie služieb, ktoré ponúkame.

 

Spracovávané údaje

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • meno a priezvisko,
 • adresa,
 • emailová adresa,
 • telefónne číslo,

Dobrovoľné údaje:

 • Názov spoločnosti, v prípade že sa jedná o spoločnosť, aby došlo k správnej fakturácií

 

Prístup

Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie, spoločnostiam na overenie vašej adresy, komunikačným agentúram na zaslanie potvrdenia objednávky, skladom a distribučným dodávateľom v súvislosti s doručením vašej objednávky. Účtovnej spoločnosti, ktorá pre nás zabezpečuje účtovné služby.

 

Právny základ na spracovanie osobných údajov
Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na to, aby Prevádzkovateľ mohol plniť služby riadenia a doručenia objednávky pre vás.

 

Uchovávanie osobných údajov
Vaše údaje uchovávame na základe právnych predpisov, ktoré sú vydané nariadeniami Slovenskej republiky o uchovávaní účtovných dokladov.

 

PRIAMY MARKETING

Využitie osobných údajov
Vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov a telefonicky.

S cieľom upriamiť pozornosť na naše aktivity, možnosti, ktoré Vám naše služby ponúkajú. Priamy marketing súvisí s aktivitami – Smart City Hub, Obchodná ulica a Obchodná ulica a okolie o.z..

 

Spracované údaje

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Meno a priezvisko
 • Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa, telefónne číslo

Dobrovoľné údaje:

 • Názov spoločnosti

Prístup
Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, mediálnym agentúram a technickým dodávateľom na distribúciu fyzického a digitálneho priameho marketingu.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám mimo Prevádzkovateľa.

 

Právny základ na spracovanie osobných údajov
Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď súhlasíte s priamym marketingom.

 

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a namietať voči priamemu marketingu.
Keď tak urobíte, Prevádzkovateľ vám nebude posielať žiadne ďalšie ponuky priameho marketingu či informácie založené na vašom súhlase.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:

 • sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových zásielkach,
 • napísaním na mail poverenej osoby

 

Uchovávanie osobných údajov
Vaše údaje uchovávame pre priamy marketing, kým nestiahnete svoj súhlas.

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Využitie osobných údajov
Vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám mohli odpovedať na vaše otázky.

Spracované údaje

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Meno a priezvisko
 • Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa

Prístup
Údaje nepostupujú žiadnym tretím stranám. Sú určené výhradne na zodpovedanie Vami položenej otázky. V prípade otázok určených pre prevádzky na Obchodnej ulici na portáli www.obchodnaulica.sk sa Vaše údaje poskytujú zodpovedným osobám danej prevádzky.

Právny základ na spracovanie osobných údajov
Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď súhlasíte so zaslaním otázky.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
Údaje získané kontaktným formulárom sa neukladajú, pokiaľ sa nejedná o priamy záujem o naše služby.

 

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v  súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)  a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Vaše osobné údaje spracovávame s vaším súhlasom, vyjadreným v momente registrácie na Webovej stránke a v momente potvrdenia transakcie uskutočnenej na Webovej stránke.

Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľný, avšak odmietnutie udelenia súhlasu Vám neumožní registrovať sa a nakupovať cez Webstránku www.obchodnauliciaaokolie.sk.

 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva:

Právo na prístup: 
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s Prevádzkovateľom, a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

 

Právo na prenosnosť:
Vždy, keď Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

 

Právo na vymazanie:
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva Prevádzkovateľ, kedykoľvek okrem týchto situácií:

 • máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,
 • máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
 • máte nevyrovnaný dlh u Prevádzkovateľa,
 • váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,
 • ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

 

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

 

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

 

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:

 • sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,
 • kontaktovaním poverenej osoby,

 

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:

 • ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.
 • ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, Prevádzkovateľ musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
 • ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
 • ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.

 

Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili určili zodpovednú osobu, ktorá vybaví vaše požiadavky týkajúce sa vašich práv uvedených vyššie. Môžete sa s ňou skontaktovať na .

 

Zodpovedná osoba:
Vymenovali sme zodpovednú osobu na zabezpečenie toho, aby sme vaše osobné údaje stále spracúvali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať na adrese udaje@trustsolutions.sk a do predmetu napíšte DPO.

  

Poverenie na spracúvanie osobných údajov

Trust Solutions s.r.o. môže zveriť spracovanie osobných údajov svojim obchodným partnerom v postavení sprostredkovateľa, pokiaľ je to potrebné na uskutočnenie transakcií, napríklad správa web stránky internetového obchodu,  príprava tovaru, ktorý ste si objednali a jeho preprava alebo na oznamovanie obchodných informácií, ktoré pripraví Trust Solutions s.r.o. (týka sa tých Užívateľov, ktorí vyjadrili svoj súhlas so zasielaním obchodných informácií).

Osobné údaje Užívateľov nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované tretím osobám, okrem účelov, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, čo znamená najmä, že nebudú zdieľané s inými subjektmi za účelom zasielanie marketingových materiálov tretích strán.

Osobné údaje Užívateľov Webstránky nebudú prenášané mimo krajín Európskej Únie.

 

Cookies

Webstránka  internetového obchodu používa „cookies“. Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia.  Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto  nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť Webstránky.

 

Facebook plugin

Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď   nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese.

Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portály Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.

 

Prehlásenie o ochrane údajov v Google Analytics

Naše stránky používajú analytické mechanizmy sieťových služieb Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používajú súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webových stránok. Informácie zhromažďované súbormi cookies sú odovzdávané na servere Google nachádzajúce sa v USA a sú archivované.

Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania našich webových stránok, Google skracuje IP adresu užívateľa. Týka sa to členských  krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o  Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA a tam skracovaná. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na našich webových stránkach. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzu používania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom Užívateľa v rámci programu Google Analytics nie je ukladaná spolu s inými údaji Google.

Užívateľ môže zablokovať ukladanie súborov cookies vo webovom prehliadači. Avšak v takomto prípade úplné používanie všetkých funkcií webových stránok nebude možné. Okrem toho Užívateľ môže zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi cookies,  týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštaluje plugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout