Obchodné podmienky

PREDÁVAJÚCI

Trust Solutions s.r.o.
Vysoká 26

811 06 Bratislava
IČO:  44 414 196
DIČ: 2022692133

KUPUJÚCI:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pravdivo vyplní a odošle objednávku prostredníctvom portálu http://www.obchodnaulicaaokolie.sk/eshop/, telefonicky na telefónnom čísle: 0903 429 190, mailom na coffee@obchodnaulicaaokolie.sk, alebo osobne na predajnom mieste Smart City Hub, Obchodná 3, 811 06 Bratislava.

SPOTREBITEĽ:

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

SÍDLO ELEKTRONICKÉHO OBCHODU:

Vysoká 26, 811 06 Bratislava

KAMENNÁ PREVÁDZKA:

Smart City Hub, Obchodná 3, 811 06 Bratislava

KONTAKTNÉ OSOBY PRE KOMUNIKÁCIU SO ZÁKAZNÍKMI:

Dávid Čajko, Viera Štefinová

KÚPNO PREDAJNÁ ZMLUVA

Kúpnopredajná zmluva je uzavretá okamihom potvrdenia prijatia objednávky emailom na adresu, ktorú uviedol kupujúci v objednávke odoslanej prostredníctvom portálu http://www.obchodnaulicaaokolie.sk/eshop/.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Spotrebiteľ je povinný odstúpenie od zmluvy oznámiť písomne alebo prostriedkami elektronickej komunikácie zodpovednému vedúcemu alebo predávajúcemu

Spotrebiteľ je v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy ak je tovar nedostupný na trhu.

V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúcim, je predávajúci povinný vrátiť peňažné plnenia zo strany kupujúceho súvisiace s realizáciou zrušenej objednávky. Ak predávajúci zruší časť objednávky, je povinný vrátiť rozdiel medzi už vykonaným peňažným plnením objednávky a hodnotou nezrušenej časti objednávky.

Tieto peňažné plnenia je predávajúci povinný vrátiť bezodkladne.

OBJEDNÁVANIE

Kupujúci dostane dostupný tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred dokončením objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (doprava a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý momentálne nie je na sklade u dodávateľa, má kupujúci možnosť preveriť si termín dodania a konečnú cenu tovaru u predávajúceho telefonicky alebo e-mailom na číslach alebo adresách uvedených v sekcii „Kontakt“. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.

LEHOTY

Všetok tovar v ponuke je na sklade, ak nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak. Tovar  predávajúci odošle do jedného pracovného dňa od potvrdenia objednávky. Pri rýchlom predaji posledných kusov sa môže stať, že ponúkaný tovar nie je na sklade. V prípade ak nie je objednaný tovar na sklade ,predávajúci touto skutočnosťou oboznámi kupujúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky do 1 pracovného dňa od potvrdenia objednávky a dohodne s kupujúcim ďalší postup a zároveň doplní do ponuky na stránke informáciu o nedostupnosti tovaru.

Kupujúci je povinný prevziať zásielku na pošte do skončenia úložnej doby 5 dní. Po uplynutí úložnej doby a vrátení zásielky slovenskou poštou predávajúcemu, nemá kupujúci nárok na opätovné zaslanie tovaru. Opätovné zaslanie tovaru je možné na základe dohody predávajúceho a kupujúceho.

ZÁKAZ PREDAJA

Predávajúci nesmie spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu, ktoré si spotrebiteľ neobjednal, ak súčasne s dodávkou takého tovaru alebo s poskytnutím takej služby žiada ich zaplatenie.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné informácie odovzdané spotrebiteľmi sú dôverné a slúžia výhradne na naplnenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Dáta nebudú poskytnuté tretím osobám. Výnimkou sú informácie potrebné pre prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa a v niektorých prípadoch telefón pre kontakt dopravcu so zákazníkom.)

Spotrebiteľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracovával a uchovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, fax, doporučený list.). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľa predávajúcemu, a údaje budú následne vymazané.

KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Tie, ktoré nám používatelia dobrovoľne poskytnú, typicky e-mailová adresa, meno a priezvisko, fakturačná adresa, údaje o vašej aktivite v systéme a pod. Ak prebehne platba za produkty cez účet, tak aj vaše číslo účtu. Detailný zoznam osobných údajov nájdete v Evidenčnom liste.

ODKIAĽ ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše prvotné údaje získame z registračného formulára na webe http://www.obchodnaulicaaokolie.sk/eshop/. Ďalšie údaje môžete zadať a aktualizovať po prihlásení do systému. Nesnažíme sa získať iné údaje o používateľoch, ako tie, ktoré oni sami do systému zadajú, alebo prácou so systémom vytvoria.

KTO VŠETKO MÁ PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM?

K osobným údajom majú prístup len naša poverená osoba a administrátor servera, ktorý nám poskytuje webhosting (webglobe.sk). Vaše osobné údaje nezverejňujeme ani ich neposkytneme žiadnej ďalšej osobe. Ak to bude prikazovať zákon, môže sa stať, že budeme nútení niektoré údaje sprístupniť inej osobe (typicky polícii).

POSKYTOVANIE NIEKTORÝCH ĎALŠÍCH (NIE OSOBNÝCH) ÚDAJOV.

Z dostupných údajov môžeme vytvárať súhrnné štatistiky, ktoré ale neobsahujú osobné údaje a nie je podľa nich možné nikoho identifikovať. Tieto štatistiky môžeme ďalej ľubovoľne používať, zverejňovať či poskytovať.

ČO KEĎ JE V ÚDAJOCH CHYBA?

Za pravdivosť údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol. Ak je vo vašich údajoch chyba, alebo sa zmenili (napr. sa vám zmenilo priezvisko alebo adresa), údaje aktualizujte v nastaveniach vášho konta po prihlásení do systému.

AKO MÔŽEM ZO SYSTÉMU ODSTRÁNIŤ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše údaje môžete zmeniť v nastaveniach vášho konta po prihlásení. Ak chcete odstrániť všetky vaše osobné údaje, musíte si zrušiť vaše konto. Ak chcete zrušiť vaše konto, napíšte nám na coffee@obchodnaulicaaokolie.sk

AKÉ SÚ MOJE PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše práva v oblasti ochrany vašich osobných údajov určuje najmä § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Táto stránka stručne sumarizuje najdôležitejšie z nich. Niektoré vaše práva (napr. opravu alebo vymazanie údajov) môžete uplatniť prostredníctvom nastavení vášho konta alebo prostredníctvom tohto webu. Ohľadom vašich oprávnených žiadostí, ktoré nie je možné realizovať automatizovane prostredníctvom tohto webu alebo systému twiga, nás môžete kontaktovať doleuvedeným spôsobom. Ak nás chcete požiadať o informácie alebo iné úkony, ktoré sa týkajú spracovania vašich osobných údajov, je potrebné nám poslať notársky overenú žiadosť; e-mail neakceptujeme, pretože potrebujeme s istotou vedieť, že ste to naozaj vy. Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete odvolať zrušením vášho konta.

ĎALŠIE PRÁVNE NÁLEŽITOSTI

Prevádzkovateľom informačného systému coffee@obchodnaulicaaokolie.sk je Obchdoná ulica a okolie o.z. so sídlom Vysoká 26, 811 06 Bratislava, IČO: 42 448 891(ďalej len obchodna ulica a okolie o.z.). Používatelia informačného systému http://www.obchodnaulicaaokolie.sk/eshop/súhlasia s tým, aby Prevádzkovateľ spracúval ich osobné údaje v uvedenom rozsahu na účel prevádzkovania elektronického obchodu, objednávania a dodávania produktov. Súhlas je platný na dobu neurčitú a používateľ (tzv. Dotknutá osoba) ho môže kedykoľvek odvolať. Evidenčný list informačného systému http://www.obchodnaulicaaokolie.sk/eshop/nájdete tu.