TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Víťazi medzinárodnej súťaže MUNISS predstavili svoje smart riešenia Obchodnej ulice      

 

Bratislava 2. júna 2017 ‒ V stredu 31. mája sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave oficiálne skončil 6. ročník medzinárodnej univerzitnej študentskej súťaže MUNISS na tému SMART CITY a boli vyhlásení víťazi. Slávnostného vyvrcholenia súťaže sa okrem súťažných tímov zúčastnili aj námestníci primátorov oboch partnerských miest Bratislavy a Brna, hlavná architektka Bratislavy, zástupcovia zapojených univerzít – STU v Bratislave a Masarykovej univerzity v Brne,  spolu s ďalšími odborníkmi na SMART riešenia. Víťazným tímom boli odovzdané finančné odmeny a iné vecné dary.

Ako odznelo z úst viacerých účastníkov, súťaž MUNISS opäť ukázala, že spolupráca miest s univerzitami prináša pozitívne výsledky a je potrebné túto spoluprácu ďalej prehlbovať. Celkovo sa tento rok do súťaže MUNISS  zapojilo 6 tímov zo 4 univerzít a 2 krajín.

Odborný garant súťaže prof. Maroš Finka sa na margo súťaže vyjadril: „Smart city nie je o technológiách, ale i o rozumnom prístupe a spolupráci. Súťaž MUNISS, ako aj toto podujatie, ukazuje, že mesto Bratislava spolu s Brnom chcú byť smart a vykročili správnym smerom.“

Následne na pôde hlavného mesta privítala všetkých zúčastnených námestníčka primátora hlavného  mesta SR Bratislavy Ľudmila Farkašovská, ktorá, ako spomenula: „Bratislava uvítala možnosť byť v projekte, ktorý zapája mladých ľudí do diania v samospráve. Zaujímalo nás, ako vidia srdce nášho mesta – Obchodnú ulicu – čo im tu chýba, čo naopak prekáža. Mladí majú iný pohľad na svet a majú väčšiu odvahu meniť ho. Priniesli na Obchodnú zaujímavé nápady a ja verím, že sa nám ich podarí zrealizovať.“

Keďže kvalita návrhov bola veľmi vysoká hodnotiaca komisia sa rozhodla udeliť 2 prvé miesta na slovenskej strane za riešenie témy Obchodnej ulice. Víťazmi sa stali študenti Ústavu manažmentu STU  a Fakulty architektúry STU a partnerských univerzít z Brna.

 

IMG_5263 copy

 Tím 1 – prvé miesto: Rubikova kocka „smart mesta“ Bratislavy

 Autori: Monika Šteflovičová, Miroslava Šteflovičová, Barobora Mikolajčíková, Viera Baštáková, Alfréd Kaiser, Marie Lehovcová.

Víťazný návrh sa v rámci návrhu smart konceptu Obchodnej ulice zameriaval najmä na ekosystémové služby v území a ich prínos pre adaptáciu na zmenu klímy, skvalitnenie verejných priestorov a estetickú hodnotu a v neposlednom rade na podporu komunít a aktivít miestnych obyvateľov prostredníctvom otvorenia a obnovy vybraných vnútroblokov na Obchodnej ulici.

 Tím 2 – prvé miesto: Smart riešenia pre Obchodnú ulicu a okolie

 Autori: Alexandra Adamišová, Katarína Bilková, Michal Hajduk, Linda Krasňanská, Monika Krčméryová, Lucia Petríková, Matúš Pružinec.

Tento víťazný návrh sa zameriaval okrem iného na problematiku vizuálneho smogu, inovatívneho informačného systému a revitalizáciu priestranstiev a vnútroblokov v spojení s komunikáciou a zdieľaním informácií o udalostiach a aktivitách mesta priamo na Obchodnej ulici.

IMG_5486 copy

 

Ako uviedla hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad, ktorá bola súčasne aj členkou hodnotiacej komisie, ktorá predkladané súťažné návrhy posudzovala: „Som nadšená z toho, s akými kreatívnymi nápadmi študenti prišli. Zaujímavým faktom je, že tému spracoval každý tím z iného pohľadu, a teda aj ich riešenia sú rozmanité a vzájomne sa dopĺňajú, čím pre  Magistrát hlavného mesta vytvorili zaujímavý zásobník ideí, návrhov a projektov, ktoré môžu byť začiatkom pozitívnych „smart“ zmien na Obchodnej ulici.“

Po skončení oficiálneho podujatia v Primaciálnom paláci spojeným s ukončením súťaže MUNISS nasledovala neformálna časť na verejnom priestranstve pred hotelom Crowne Plaza na Obchodnej ulici, kde program pokračoval verejnou diskusiou „O Obchodnej… na Obchodnej“.

Cieľom podujatia bolo spojiť sily a verejne diskutovať o budúcnosti Obchodnej ulice a úlohe jednotlivých aktérov na jej ďalšom rozvoji. Za účasti najvyšších predstaviteľov zapojených miest, primátora hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala, namestníka primátora mesta Brna Jaroslava Kacera, významných expertov a zástupcov univerzít ako prof. Maroša Finku za STU v Bratislave, prof. Petra Smutného z Masarykovej univerzity v Brne, koordinátorov projektu MUNISS Jána Žáka a Silvie Ondrejičkovej, študentov hľadajúcich riešenia pre Obchodnú ulicu a predovšetkým samotných aktérov z dotknutého územia ako občianske združenie Obchodná ulica a okolie, prevádzkarov a verejnosti, sa v moderovaných diskusiách preberali témy, ako by mohla v budúcnosti vyzerať a fungovať Obchodná ulica.

Na Obchodnú ulicu viažu osobné spomienky aj primátora Bratislavy a cení si význam snahy o prinavrátenie života na ňu: „Obchodná ulica má svoju históriu a osobne mi záleží na tom, aby sa do nej vrátil život. V spolupráci s viacerými odborníkmi, ako je napr. o.z. Obchodná ulica a okolie, sa snažíme vytvoriť nový „brand“ tejto ulice. Naším cieľom bude v prvom rade zabezpečiť čistotu ulice a znížiť reklamný smog. Chcem sa zároveň poďakovať študentom súťaže MUNISS, ktorí vypracovali ozaj pekné projekty na tému SMART CITY a poskytli nám zaujímavé nápady na riešenie tohto územia.“

 „Brno aj Bratislava sú plné kreatívnych a talentovaných študentov a bola by škoda nevyužiť ich potenciál. Súťaž MUNISS je krásnou praktickou ukážkou zapojenia študentov na chode mesta. Brno už 6 rokov  pracovať študentov na zadaniach o témach, s ktorými si nevie rady a množstvo z nich sa už dočkalo aj realizácie.  Pokiaľ sa navyše do ďalších ročníkov zapojí popri Bratislave aj Viedeň, pôjde o naozaj unikátny medzinárodný projekt, ktorý bude prínosným ako pre študentov, tak aj pre samotné mestá,“ poznamenal  námestník primátora Brna pre oblasť SMART CITY Jaroslav Kacer.

 „Veľmi nás teší, že naše úsilie udávať víziu, inšpiráciu a konkrétne riešenia nedostatkov štvrte Obchodná ulica a okolie, ktorú spolu s našimi odborníkmi postupným spôsobom, od ich mapovania až po konkrétne návrhy riešení krôčik po krôčiku realizujeme, sa rozširuje práve o spoluprácu s novými mladými talentmi. Ihneď, ako vznikla možnosť výberu zadania témy súťaže MUNISS, sme mali záujem o to, aby sa súťažnou témou stala Obchodná, aby nám vniesli nové pohľady na jej riešenie, do ktorého sme sa pustili pri budovaní jej nového a krajšieho vzhľadu,“ uviedol David Čajko, predseda a zakladateľ združenia Obchodná ulica a okolie.

Ako na záver vydareného podujatia poznamenal Vladimír Ondrejička z Ústavu manažmentu STU: „Hoci sa dnes hovorilo o mnohých problémoch Obchodnej ulice ako čistota, poriadok, údržba, kvalita osvetlenia, spolupráca a iné, ešte dôležitejšie sú optimizmus a ochota to zmeniť. A síce, zmeniť Obchodnú nie revolučne, ale evolučne. Spoločnými krokmi a aktivitami v spojení univerzity STU, miestnej komunity cez združenie Obchodná ulica a okolie ako i zodpovedných samospráv a miestnych podnikateľov.“

Počas celého podujatia bola k dispozícii plánovacia zóna, kde si mohol ktokoľvek  oddýchnuť a  dozvedieť sa „ako sa rodí priestorový plánovač“, porozprávať sa so študentmi zapojenými do súťaže MUNISS alebo sa zapojiť do plánovania budúcnosti Obchodnej ulice prostredníctvom interaktívnej plánovacej hry, ktorú pripravili študenti Priestorového plánovania STU. Pri tejto hre občania vyjadrili pozitíva a negatíva, ktoré sú spojené s ich vnímaním Obchodnej ulice.

„Ľudia v rámci plánovacej hry uviedli pozitíva Obchodnej ako super miesto na stretnutia, kaviarne vo dvoroch a potenciál starých dvorov. Naopak, málo zelene a oddychových zón, vizuálny smog (bildoardy), chýbajúce koše a špina, sú pre ľudí negatívami tejto ulice,“ zhrnula výsledky hry koordinátorka MUNISS na STU Silvia Ondrejičková.

IMG_5560 copy

Hlavné mesto SR Bratislava je mladé dynamické mesto. Podporuje kreatívne smart riešenia zlepšujúce kvalitu života obyvateľov, ale i návštevníkov a turistov. Bratislava vidí potenciál v mladých ľuďoch, a preto podporuje mladých ľudí aj prostredníctvom takýchto projektov a rada opätovne podporí aj ďalší ročník medziuniverzitnej študentskej súťaže MUNISS, ktorá prehlbuje spoluprácu medzi univerzitami a súčasne prepája vzdelávanie s praxou.

 

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: