Ďakujeme za pozvanie Hlavnému mestu Bratislava, že zorganizovala a pozvala nás na workshop „Mentoring Bratislavy v oblasti rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu“. Nižšie Vám prinášame oficiálne znenie tlačovej správy.

Zároveň je pre nás dôležité, že nás Ministerstvo kultúry vypočulo a prijalo našu výzvu k dialógu s ohľadom na ďalší rozvoj tejto lokality, ktorý musí byť koordinovaný od začiatku so všetkými stakeholdermi.

Tlačová správa

Bratislava 26.októbra 2016

„Mentoring Bratislavy v oblasti rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu“

Hlavné mesto SR Bratislava, v spolupráci s Európskou sieťou Eurocities zorganizovalo v dňoch 19.-21.10.2016, v Bratislave, študijnú návštevu expertov na kultúrny a kreatívny priemysel. Bratislava, tak mala možnosť využiť vedomosti a skúsenosti odborníkov z KEA European Affaires, z Birminghamu a Lincolnu. Cieľom návštevy a mentoringu bolo identifikovať potreby a výzvy ktorým čelí nielen hlavné mesto SR Bratislava, ale celý lokálny kultúrny a kreatívny ekosystém a následne formulovať možnosti lepšieho zhodnotenia a rozvoja. Odborného školenia sa zúčastnili nielen odborní zamestnanci mesta, ale kľúčoví aktéri z oblasti kultúry na miestnej a národnej úrovni: Na workshop prišla aj nezisková organizácia Obchodná ulica a okolie, ktorá poukázala na potrebu hľadať prieniky medzi budúcim Kreatívnym centrom a priľahlou lokalitou Obchodná ulica a univerzitným campusom STU.

Za týmto účelom si mesto Bratislava vybralo dve prípadové štúdie: projektový zámer Kreatívneho Centra, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a mestský zámer Dom Hudby. Tieto projektové zámery boli prehodnotené z pohľadu, lepšieho zhodnotenia kultúrneho dedičstva a podpora rozvoja kreatívneho priemyslu prostredníctvom Kreatívneho hubu.

Predpokladom úspešného rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu je lepšia artikulácia riadenia a plánovania; zhodnotenie lokálnej identity a špecifických zdrojov; lepšie prepojenie politík s komunitami; zhodnotenie kultúrnej ponuky, monitoring a hodnotenie nástrojov a identifikovanie kultúrnych lídrov. Odborníci na záver poukázali na oblasti zlepšenia, ktoré budú formulované v záverečnej správe pre hlavné mesto, ktorá bude k dispozícii na stránke mesta.

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: